REGULAMIN KONKURSU "Zgarnij kurtkę GLOCK".

 

§ 1 DEFINICJE

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Zgarnij kurtkę GLOCK” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Kaliber sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Kolbego 16, KRS: 0000036000, NIP: 5260209627, REGON: 012091938.

 

c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Kaliber sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Kolbego 16, KRS: 0000036000, NIP: 5260209627, REGON: 012091938.

 

d. „Uczestnik” – zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin i spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie,

 

e. „Nagrody” – w postaci materiałów promocyjnych. Nagroda główna nie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, który Uczestnik otrzymujący nagrodę główną zobowiązany jest uiścić,

 

f. „Regulamin” – niniejszy regulamin, który określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą „Zgarnij kurtkę GLOCK

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji firmy Kaliber sp. z o. o., PTH Kaliber Jerzy Bogumił oraz produktów firmy GLOCK.

 

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 23 października 2020 roku o godz. 16:00, kończy się w dniu 25 października 2020 roku, godz. 23:59.

 

3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem fanpage Kaliber.pl w serwisie społecznościowym Facebook.

 

4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Facebook lub w jakikolwiek sposób związany z Facebook. Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności związanej z Konkursem.

 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Fundatora lub Organizatora, a także  członkowie ich rodzin. Członkami rodzin w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, zstępni, wstępni, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz rodzeństwo.

 

6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

8. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

 

9. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem, regulaminem Facebook lub nie spełnia warunków określonych w Regulaminie. Ponadto Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadkach określonych w §3 pkt 2 i 3 Regulaminu.

 

§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie 23 października 2020 roku do  25 października 2020 roku:

 

a)      zapoznać się z treścią Regulaminu, który znajduje się na stronie www.kaliber.pl w dziale blog i zaakceptować Regulamin (umieszczenie w komentarzu zdjęcia, o którym mowa w pkt. d) poniżej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika),

 

b)      polubić fanpage Kaliber.pl w serwisie www.facebook.com, znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/kaliberpl/,

 

c)      polubić post konkursowy, który zostanie dodany dnia 23 października 2020 roku o godz. 16:00,

 

d)      w komentarzu pod postem konkursowym udostępnić własnoręcznie wykonane zdjęcie związane z strzelectwem i produktami marki GLOCK, a autorem jest Uczestnik (dalej jako: „Zdjęcie”),

 

e) Zdjęcie nie może propagować przemocy, w tym przemocy wobec ludzi lub zwierząt, zawierać treści pornograficznych, naruszać Regulaminu, regulaminu Facebook, musi być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich, czy naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa do wizerunku.

 

2. Osoby, które nie spełnią warunków zawartych w pkt. 1 lub 2 niniejszego paragrafu nie będą brane pod uwagę w rozstrzygnięciu Konkursu.

 

3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. Wykluczony zostać może również Uczestnik, który:

 

- nadesłał komentarz zawierający treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobra osobiste innych osób lub Organizatora lub Fundatora,

 

- wykorzystywał fałszywe profile użytkownika na portalu facebook.com.

 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie dwa Zdjęcia, jednak każde Zdjęcie musi być udostępnione  w osobnym komentarzu i spełniać warunki określone Regulaminem.

 

5. O wygranej i zdobytym miejscu w konkursie decyduje Jury biorąc pod uwagę ilość zdobytych „likeów” do komentarza z konkursowym zdjęciem. „Like” będą przyznawane przez Użytkowników portalu Facebook.

 

6. Spośród nadesłanych zdjęć zostanie wybrane 1 zdjęcie, któremu zostanie przyznana nagroda na podstawie decyzji Jury oraz ilości przyznanych „likeów”.

 

7. Informacja o zwycięzcy Konkursu zostanie podana do dnia 27 października 2020, do godziny 15.00. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane w formie postu na profilu https://www.facebook.com/kaliberpl/.

 

8. Organizator powoła 3 osobowe jury (dalej jako: „Jury”), składające się z przewodniczącego i 2 członków Jury. W skład Jury wchodzą przedstawiciele / pracownicy firm Kaliber sp. z o. o. oraz PTH Kaliber Jerzy Bogumił. Jury będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i decydować o przyznaniu Nagród na podstawie ilości „likeów” przyznanych przez użytkowników portalu Facebook, kompozycji zdjęcia, wrażenie wizualne zdjęcia (Jury może kierować się własnymi subiektywnymi odczuciami). Dodatkowym atutem będzie obecność produktów marki GLOCK na zdjęciu oraz polubienie przez autora zdjęcia strony „Kaliberpl” na Facebook. Z prac Jury zostanie sporządzony protokół.

 

9. Nagrodzony Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w terminie do 27 października 2020.

 

10. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o Przyznaniu Nagrody, w celu przekazania mu Nagrody. Ww. dane powinny zostać przesłane na następujący adres e-mail: marketing@kaliber.pl.

 

11. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej do 10 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników oraz od potwierdzenia przez nagrodzonego Uczestnika danych adresowych.

 

12.Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

 

13. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 1 miesiąca  od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody lub braku podania danych adresowych do wysyłki Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Fundatora.

 

14. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

15. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

 

16. Organizator nie odpowiada za niepełne lub niepoprawne podanie danych przez Uczestnika.

 

17. Z chwilą wydania Nagrody zwycięskiemu Uczestnikowi, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, Organizator nabywa własność nagrodzonych Zdjęć oraz autorskie i pokrewne prawa majątkowe do Zdjęć ww. Uczestników, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, na wszystkich znanych na dzień wyboru Zdjęcia polach eksploatacji, w szczególności:

 

a)      utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową;

 

b)      wprowadzenie do obrotu;

 

c)      wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych, materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 

d)      rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

 

e)      rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym;

 

f)       najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub zdobniczego.

 

18. Zdjęcie Uczestnika może być wykorzystane w dowolny sposób, przetworzone, rozpowszechnione w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmienione, opracowane, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem Zdjęcia.

 

19. Uczestnik gwarantuje, iż jest uprawniony do przeniesienia praw do Zdjęcia, wykorzystania wizerunku utrwalonego w Zdjęciu i udzielenia zezwoleń opisanych w niniejszym paragrafie. W przypadku wykorzystania w Zdjęciu wizerunku Uczestnik gwarantuje i udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania tego wizerunku w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie.

 

20. Odpowiedzialność za naruszenie praw z powodu korzystania ze Zdjęcia w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie ponosi wyłącznie Uczestnik.

 

21. Uczestnik, który zwycięży w Konkursie zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz informacji o wynikach Konkursu w celu informowania (także w mediach) o jego udziale w Konkursie, w szczególności w poście na fanpage https://www.facebook.com/kaliberpl/.

 

       Organizator z chwilą otrzymania od Uczestnika Zdjęcia, nieodpłatnie, nabywa licencję obejmującą prawo publikacji Zdjęcia na profilu na Facebooku „Kaliberpl”, bez ograniczeń czasowych  (tj. przez czas nieograniczony) lub  ilościowych.

23. Uczestnik umieszczający komentarz ze Zdjęciem udziela wyłącznej, nieodpłatnej licencji na  korzystanie ze Zdjęcia przez Organizatora na wszystkich znanych na dzień zamieszczenia Zdjęcia polach eksploatacji, w szczególności, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 17 niniejszego paragrafu, bez ograniczeń czasowych lub ilościowych. 

 

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

 

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

 

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

 

1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z 23 października 2020 roku.

 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Kaliber sp. z o. o. r  przy ulicy M. Kolbego 16. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania Nagród oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska) oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych będzie Jury, użytkownicy portalu Facebook, oraz firma spedycyjna która dostarczy nagrodę.

 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 

§ 7 REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs „Kaliber”” na następujący adres: Kaliber Sp. z o.o. 05-090 Dawidy Bankowe, gm. Raszyn, ul. Starzyńskiego 43 lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: kaliber@kaliber.pl

 

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem Kaliber Sp. z o.o. 05-090 Dawidy Bankowe, gm. Raszyn, ul. Starzyńskiego 43, numerem telefonu: 22 460 47 00. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia następującego po otrzymaniu przez Organizatora żądania udzielenia informacji.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny nieodpłatnie na stronie www.kaliber.pl w zakładce Blog przez cały okres trwania Konkursu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie lub skopiowanie z ww. strony internetowej i zapisanie na odpowiednim nośniku lub w pamięci komputera. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu Konkursu.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 

5. Szczególne zagrożenia związane z udziałem w Konkursie za pośrednictwem strony www.facebook.com/kaliberpl/:  nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną(t,j, Dz. U. z 2013 r, poz. 1422). Organizator i Fundator nagrody zwracają jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika Konkursu jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika Konkursu oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

 

6. Funkcje i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Organizatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się uczestnik określone zostały w Polityce prywatności, zamieszczonej na stronie internetowej kaliber.pl

 

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator na www.facebook.com/kaliberpl/: komputer z dostępem do Internetu i przeglądarka internetowa lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i aplikacją Facebook bądź przeglądarką internetową. Uczestnik Konkursu powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.